ทัวร์ 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ของพม่า

2 กรกฎาคม 2556

เริ่มโดย ภคณัฐ อริยะชัยพาณิชย์ ใน โปรแกรมทัวร์ แก้ไขล่าสุด 4 กรกฎาคม 2556

เข้าชม 403

 

โปรแกรมนี้ เป็นหนึ่งในทัวร์สักการะ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ที่ครบถ้วนที่สุด

1.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 2.พระธาตุอินทร์แขวน 3.มหาเจดีย์ชเวสิกอง 4.เจดีย์ชเวมอดอร์ 5.พระมหามัยมุนี

       นอกจากไฮไลท์ที่เป็น 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแล้ว ยังได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของพม่าอีกมากมาย  รวมทั้งยังได้ท่องเที่ยวไปในดินแดนมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และศาสนสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เช่น ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” นมัสการเทพทันใจโบตะทาวน์ เป็นนัตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรู้จักกันดี ที่ย่างกุ้ง และ MANDALAY HILL จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์

 

 

วันแรก :  ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ้ปุ่น พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน


05.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
07.15 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบินแอร์เอเชีย
08.00 น.    ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (พะโค) ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. โดยรถปรับอากาศ บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 1 จัดอาหารกล่อง)

                  จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย พระสมณโคดม(ทิศเหนือ), พระโกนาคม(ทิศใต้), พระกกุสันโธ(ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาโดยสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

                  นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะเมื่อปี 2533


12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (มื้อที่ 2)

                 หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดีในอดีต

                 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ชมทัศนียภาพของทุ่งนาอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี ผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน

                  ถึง คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว

                  จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมไจ้ท์ทีโย หรือ เม้าเท็นท๊อป เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ชมทัศนียภาพงดงาม

                   นำคณะไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (พระธาตุประจำปีเกิดปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)


19.00 น.    บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

 

วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 

05.00 น.    นำท่านใส่บาตรพระธาตุยามเช้า อิสระถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ องค์พระธาตุ


06.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

                 หลังอาหาร ออกเดินทางกลับสู่เมืองหงสาวดี แวะนมัสการ พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ ที่ วัดพระไฝเลื่อน

                 ต่อด้วยนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ

                 ให้ท่านช้อปปิ้งงานไม้ราคาถูกและของฝากจากเมืองหงสาวดี
 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

                 หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง

                 พานมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศพม่า ต่อด้วยนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น สร้างเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึ่งเป็นกษัตริย์มอญและที่เจดีย์โบดาทาวน์ ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุได้

                 นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว และ พระพุทธรูปทองคำ จากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

                  จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามคนอื่นได้ยินชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก

                   นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสาย และเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 
19.30 น.    บริการอาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์) ที่ ภัตตาคารการะเวก (มื้อที่ 6) พร้อมชมการแสดง นาฏศิลป์พม่า

                 หลังอาหารนำท่านเข้าพัก พักผ่อนกันตามสบาย (Green Hill Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)

 

วันที่สาม : ย่างกุ้ง พุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ธรรมยังยี


04.30 น.    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

                 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง
 

06.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์

07.20 น.    ถึงพุกาม นำท่านชมเมือง ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม

                 นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดยองอู ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิงกาลาเจดีย์ ชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกาม

                 ให้ท่านนมัสการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เจดีย์ชเวสิกองนี้เป็นเจดีย์แห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าอนอรธา วีรกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ นำท่านชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี

                  นำท่านชม วัดติโลมินโล ชมวัดที่มีความสวยงามแบบพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติซีตู

                  นำท่านชม วัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์


12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

                 หลังอาหารนำท่านชม มหาเจดีย์ธรรมยังยี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม

                 นำท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม นำท่านชม ภูพญาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ลักษณะดอกบัวตูมอันสวยงาม

                 จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ที่ เจดีย์ชเวซันดอร์ ชมความงามของทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามยามเย็น


18.30 น.    บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

                 หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศรัย (พัก RAZAGYO HOTEL หรือเทียบเท่า)

 

วันที่สี่ : พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ Mandalay Hill


05.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10)

                 หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม
 

07.35 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์
 

08.05 น.    ถึงมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี ของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

                 ชม สะพานไม้อูเบง (U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

                 จากนั้นนำท่านชม วัดพระมหากันดายง วัดที่มีพระมาเรียนหนังสือมากที่สุดของประเทศพม่า
 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารไทย (มื้อที่ 11)

                 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) นำท่านนมัสการพระมหามุนีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า) ซึ่งพระมหามุนีเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ บางคนก็จะเรียก พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม โดยพระเจ้ากรุงยะไข่ได้ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 ในปีพ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้อัญเชิญจากเมืองยะไข่มาไว้ที่วัดมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์

                 นำท่านชมโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1 ปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บรักษาอยู่ที่วัดพระมหามุนี

                 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง

                  นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง

                  จากนั้น นำท่านชม วัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกและได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร

                   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์


19.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

                 หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักที่โรงแรม AYEYARWADDY RIVER VIEW มัณฑะเลย์์)

 

วันที่ห้า : มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล


04.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็น ประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิมาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (แนะนำไม่ควรพลาด)

                 หลังเสร็จพิธี นำท่านกลับสู่โรงแรม บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13)

                 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์


09.25 น.    ออกเดินทางจาก เมืองมัณฑะเลย์ สู่ สนามบินเมืองเฮโฮ โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์
 

09.55 น.    ถึงเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช VIP สู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากนั้นลงเรือ ล่องเรือทะเลสาบอินเล ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ชม แปลงผักลอยน้ำ


12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารกลางน้ำ (มื้อที่ 14)

                 หลังอาหารนำท่านชม วัดเจดีย์ป่าวต่ออู หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกว่า วัดพระบัวเข็ม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1800 โดยกษัตริย์อลองสิทธู ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ห้าองค์ แกะสลักจากไม้จันทน์อายุเกือบพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร แต่ด้วยความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนเผ่าต่างๆ ได้นำทองคำเปลียวมาปิดทับจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า จนองค์พระก็เหมือนลูกบอลทองคำ

                 จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านอินปอขอมคอม หมู่บ้านทอผ้าที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบอินเล ช่างทอผ้าที่หมู่บ้านนี้ถือได้ว่าร่ำรวยที่สุดในทะเลสาบอินเล ชมการสาธิตวิธีการทอผ้าใยบัว โดยใช้ใยบัวในลำต้นมาปั่นรวมกันเป็นเส้นด้ายใช้ทอจีวรให้พระ

                  จากนั้นชม วัดแมวลอดห่วง มีอายุ 200 กว่าปีเป็นวัดที่สวยงามและศักดิ์สิทธิมาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก ชมบรรยากาศยามเย็นของทะเลสาบอินเล


19.00 น.    บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

                 หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศรัย (พักโรงแรม GIC อินเล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า)

 

วันที่หก :  ย่างกุ้ง วัดพระหินอ่อน ตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 16)

                 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ


10.20 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์
 

11.15 น.    นำท่านเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง


12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

                 หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าที่ วัดพระหินอ่อน

                 นำท่านชม ช้างเผือก ที่ ปางช้างเผือก

                 และอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก อาทิ งานไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน

                  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกลาดง


17.50 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการแอร์เอเชีย


19.35 น.    ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

เดินทางแบบปกติ (ขั้นต่ำ 8คน) 

เดินทางแบบมี อาจารย์ น. นำพิธีกรรม

ราคาทัวร์

มี.ค. - ก.ย.

ราคาทัวร์

ต.ค. - ก.พ.

ราคาทัวร์ (8-12คน)

ตลอดทั้งปี

ราคาทัวร์
(13คนขึ้นไป)

ตลอดทั้งปี

ผู้ใหญ่ 

43,900

46,900

54,650

50,900

เด็กมีเตียง 

43,900

46,900

54,650

50,900

เด็กไม่มีเตียง 

41,900

44,900

52,650

48,900

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 

13,000

13,000

*หมายเหตุ    

  = การเดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว  บริษัทสามารถจัดบริการให้เฉพาะกรุ๊ปของท่าน โดยต้องมีผู้เดินทางเริ่มต้นที่ 8 ท่านขึ้นไป และจะต้องจอง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1เดือนครึ่ง

  = กรณี ต้องการให้ อาจารย์ น นาครัตนะ นำคณะไปประกอบพิธีกรรมด้วย  กรุณาแจ้งนัดหมาย เพื่อกำหนดวันเดินทาง ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1เดือนครึ่ง  กรณีที่เดินทางเอง จะมีทีมงานจากรายการอย่างน้อย 1คน เป็นตัวแทนนำรายละเอียดวิธีการสักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละแห่ง จาก อาจารย์ น. ไปแนะนำในคณะทัวร์

 

อัตรานี้รวม          

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน ตลอดโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามพม่า
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
9.ค่าวีซ่าพม่าคนละ 960.-บาท
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม  

1. ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน คนละ 30 USD.
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เอกสารที่ใช้      

 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสี หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

 

การชำระเงิน: โดยชำระเป็นเงินสดที่บริษัทฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนเสือป่า              

ชื่อบัญชี ภคณัฐ  อริยะชัยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์          

เลขที่ 027-2-24588-8                                           

บัญชีธนาคารไทยพานิช  สาขาย่อย บิ๊กซี อ้อมใหญ่

ชื่อบัญชี ภคณัฐ  อริยะชัยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 366-2-05580-5

 

Bookmark and Share